Polityka cookies i polityka prywatności

Polityka Prywatności
serwisu Sportowa Książka Roku

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi element polityki bezpieczeństwa danych osobowych serwisu Sportowa Książka Roku (zwany dalej: SKR). Polityka Prywatności przedstawia:

1. Dane identyfikacyjne SKR
2. Jakie dane osobowe pozyskujemy
3. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe oraz udostępniamy je podmiotom trzecim
4. Jakie są źródła pozyskania danych osobowych
5. W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe
6. Jakie są obowiązki podmiotów powierzających i otrzymujących od  nas dane osobowe
7. Jakie masz prawa w związku z danymi osobowymi

Redakcyjny numer telefonu: (+48) 793 220 340
Adres e-mail: biuro@sportowaksiazkaroku.pl

Działamy na rynku wydawniczym, na którym sklasyfikować można poniższe podmioty:

Wydawnictwa – będący zwykle przedsiębiorstwami globalnymi lub polskimi, oferującymi swoje produkty i usługi w wielu krajach;
Księgarnie – będący przedsiębiorcami globalnymi lub lokalnymi;
Sklepy internetowe – będący zwykle przedsiębiorcami lokalnymi;
Przedsiębiorstwa doradcze – będące przedsiębiorstwami globalnymi lub lokalnymi;
Relacje pomiędzy ww. wymienionymi podmiotami mogą mieć charakter doradztwa, dostawy (sprzedaży) i świadczenia usług;
Czytelnicy – użytkownicy serwisu SKR.

W związku z prowadzoną działalnością SKR musi przetwarzać dane ww. podmiotów oraz ich pracowników, a w określonych przypadkach dane takie udostępniać poszczególnym ww. podmiotom. SKR może gromadzić niektóre spośród następujących informacji:

adres email;
nazwa firmy;
adres korespondencyjny.

SKR zbiera także informacje związane z Czytelnikiem poprzez pliki cookies, o czym informuje przy pierwszym zalogowaniu do strony internetowej SKR.

W wyjątkowych wypadkach zakres przetwarzanych danych może być szerszy – z uwagi na szczególne cele przetwarzania, o których osoba, której dane dotyczą zostanie poinformowana przy okazji zbierania takich danych.

Przetwarzamy dane osobowe na mocy przepisów prawa, w pozostałych przypadkach podanie ich jest dobrowolne. Przetwarzane dane osobowe służą głównie do kontaktów w celu prowadzenia regularnych działań biznesowych, stanowiących przedmiot działalności SKR. Tymi działaniami są głównie:

przesyłanie oferty handlowej SKR;
kontakt w celu wykonania umowy podpisanej przez SKR;
marketing własny;
przetwarzanie wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w tym podatkowych,, itd.;
udostępnianie danych ww. podmiotom trzecim w celu realizacji umów.

SKR zobowiązuje się do nierozszerzania przyjętych ww. kryteriów bez uzyskania wcześniejszej zgody właścicieli danych, uwzględnia i szanuje prawa właścicieli danych zgodnie zobowiązującymi normami prawnymi w szczególności w obszarach ochrony danych i ograniczania dostępu do nich wyłącznie dla osób upoważnionych,  przekazywania danych podmiotom trzecim,   braku przetwarzania danych wrażliwych, tam, gdzie to je uzasadnione technicznie i ekonomicznie oraz dozwolone prawnie stosowania pseudonimizacji notyfikacji o pozyskanych danych zgodnie art. 14 pkt 3b RODO.

Jeżeli SKR będzie musiała przetwarzać dane osobowe w jakichkolwiek innych celach – każdorazowo przetwarzanie zostanie poprzedzone uzyskaniem zgody. SKR nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim w celach marketingowych.

Zbieramy dane osobowe na potrzeby udostępniania usług internetowych, w tym zapisywanych plikach cookies, które są obecne na naszych stronach. Pragniemy zauważyć, że zbierane przez nas dane są typowe dla działalności większości stron internetowych i nie żądamy przekazywania żadnych danych, które nie byłyby wymagane do prawidłowego funkcjonowania udostępnianych przez nas usług. Dane osobowe wykorzystujemy do:
– właściwego dopasowania treści stron i przesyłanych wiadomości
– zapewnienia bezpieczeństwa naszych usług
– dokonania pomiarów ruchu na naszych stronach
– wyświetlania spersonalizowanych reklam
– zapewnienia prawidłowego funkcjonowania usług na naszej stronie

Dane osobowe przetwarzane przez SKR przechowywane są na zabezpieczonych serwerach w Polsce. Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym lub bezprawnych przetwarzaniem, w tym utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Korzystamy z serwerów  H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań  [informacje o polityce prywatności tego podmiotu znajdziesz tutaj: https://linuxpl.com/polityka-prywatnosci.html].

W przypadku danych osobowych przetwarzanych w formie papierowej, dane przechowywane są w osobnych pomieszczeniach, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby, a w przypadku przetwarzania danych w pomieszczeniach do których dostęp ma większa liczba osób, dane przechowywane są w zamykanych szafach, do których klucze posiadają wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania danych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych elektronicznie, dane przechowywane są na zabezpieczonych dyskach lokalnych, do których hasła posiadają tylko upoważnione osoby.

Dane osobowe w zależności od celu ich przetwarzania – przechowywane będą tylko tak długo, jak będzie to niezbędne do spełnienia celów określonych w tej Polityce Prywatności. W części przypadków przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania danych osobowych niż wynika to z umów, czy z ogólnych celów w jakich dane zostały powierzone do przetwarzania np. w celach podatkowych, rozliczeniowych lub w celu spełnienia innych prawnych wymogów oraz obowiązków – w takich przypadkach dane będą przechowywane przez okres wynikający z tych przepisów.

Powierzając, udostępniając do SKR, lub otrzymując od SKR dane osobowe do przetwarzania, podmiot trzeci zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszej polityki, oraz w zależności od celu w jakim dane osobowe zostają do SKR udostępnione, podmiot ten zobowiązuje się uzyskać wszelkie prawem wymagane zgody podmiotów, których dane dotyczą, w tym ale nie wyłącznie na przekazanie tych danych do SKR z prawem udostępnienia tych danych podmiotom trzecim w celach wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności. Mając na uwadze fakt, iż w określonych przypadkach SKR może udostępnić dane osobowe podmiotowi trzeciemu, podmiot trzeci zobowiązuje się stosować do poniższych obowiązków, niezależnie od faktu czy występuje jako podmiot powierzający czy jako podmiot, któremu SKR powierzył lub udostępnił dane do przetwarzania.

Z chwilą przekazania do SKR danych osobowych lub uzyskania danych od SKR podmiot trzeci potwierdza, iż przyjmuje na siebie i zwolni SKR z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z braku uzyskania przez podmiot trzeci odpowiednich zgód osób, których dane dotyczą, a w przypadku nałożenia na SKR kary administracyjnej lub obowiązku zapłaty odszkodowania, podmiot ten zobowiązuje się na pierwsze wezwanie SKR zapłacić kwotę równą nałożonej karze i/lub odszkodowaniu.

Powierzający, zobowiązuje się w szczególności, ale nie wyłącznie do:

1. Powierzania danych osobowych do przetwarzania na zasadach określonych w Polityce Prywatności, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z RODO w szczególności z art. 28, oraz powiązanych z nim powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
2. Przetwarzania danych wyłącznie w celu realizacji współpracy, przez okres trwania współpracy i ew. zabezpieczania roszczeń z niej wynikających, chyba że okres przechowywania danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Wykorzystania powierzonych mu przez SKR danych osobowych wyłącznie w celach wskazanych w momencie przekazania danych osobowych lub w terminie późniejszym, po uprzedniej akceptacji ze strony SKR.
4. Zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
5. Uzyskania wszelkich wymaganych prawem zgód uprawniających do udostępnienia SKR danych osobowych celem dokonania dalszego powierzenia na rzecz podmiotów trzecich. W przypadku gdy dla właściwej realizacji zobowiązań wynikających ze współpracy konieczne będzie dokonanie dalszego powierzenia przez SKR, podmiot trzeci oświadcza, że SKR może tego dokonać, oraz gwarantuje iż ma prawo w tym celu udostępnić dane osobowe do SKR, i że w zakresie tych danych podmiot trzeci uważany jest za Administratora i wykonuje obowiązki określone w art. 12, 13 i 14 RODO. O ile na SKR ciąży obowiązek informacyjny wynikający z RODO, Strony umawiają się iż obowiązki te będą wykonywane przez podmiot trzeci, i podmiot trzeci ponosi pełną odpowiedzialność wobec SKR za prawidłową realizację tych obowiązków, oraz odpowiada bez ograniczeń za ew. szkodę poniesioną przez SKR z tytułu nieprawidłowego wykonania tych obowiązków.
6. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych, podmiot trzeci ma obowiązek usunąć lub zwrócić SKR  wszelkie dane osobowe, które zostały mu powierzone, jak również usunąć wszelkie ich istniejące kopie, chyba że przetwarzanie będzie niezbędne ze względu na powszechnie obowiązujące przepisy prawa, lub w celach ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.

Informujemy, że Twoje dane mogą być przekazywane następującym podmiotom, które gwarantują poufność przechowywanych danych, zwłaszcza:

– Facebook (Pixel Facebooka i system komentarzy): w celu prowadzenia kampanii reklamowych oraz korzystania z możliwości remarketingu [informacje o polityce prywatności tego podmiotu znajdziesz m.in. tutaj: https://www.facebook.com/privacy/explanation];
– Google (Google AdSense, Google Analytics i YouTube): w celu analizy statystyk strony, profilowania reklam i wyświetlania filmów. W związku z osadzeniem filmów, w czasie ich oglądania Google zbiera dane do Twojego konta Google (o ile takowe posiadasz) i wykorzystuje je do sugerowania innych filmów, które mogłyby Cię zainteresować.  [informacje o polityce prywatności tego podmiotu znajdziesz m.in. tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl];

Zapewniamy realizację następujących praw przysługujących osobom, których dane osobowe są przetwarzane:

1) prawo do informowania o przetwarzaniu danych osobowych;

2) prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych;

3) prawo do sprostowania danych;

4) prawo żądania od Administratora usunięcia danych;

5) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;

6) prawo do przenoszenia danych;

7) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

8) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (w Polsce jest to: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

9) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;

10) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.


PLIKI COOKIES

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności oparte na plikach tekstowych, które przechowywane są na urządzeniach końcowych użytkowników (np. komputer, tablet, itd). Zawierają adres domeny źródłowej, okres przechowywania u użytkowników i unikalny numer. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

Jak każda strona internetowa korzystamy z plików cookies oraz ich pochodnych technologii w celu:
– właściwego świadczenia usług;
– personalizacji usług dostępnych na stronie;
– tworzenia statystyk ruchu na stronie;
– prezentacji reklam.

Pliki cookies podzielić można na dwa rodzaje – tymczasowe (związane z daną sesją) i stałe (przechowywane przez określony czas na urządzeniu końcowym).

Pliki cookies możemy również podzielić ze względu na ich cel działania:
– związane ze statystykami – służą do zliczania ruchu na stronie;
– związane z reklamami – służą do wyświetlania spersonalizowanych reklam;
– związane z funkcjonalnościami – służą do właściwego działania skryptów i aplikacji na stronie.

Pliki cookies nie służą do identyfikacji użytkowników a wyłącznie do zapewnienia wygody, bezpieczeństwa i właściwego świadczenia naszych usług na możliwie najwyższym poziomie. Musimy Cię jednocześnie ostrzec, że ograniczenie w przechowywaniu plików cookies na naszych stronach może utrudnić lub uniemożliwić Ci korzystanie z naszych stron.

Jeśli szukasz więcej informacji o plikach cookies, możesz odwiedzić strony poświęcone temu zagadnieniu, jak np. wszystkoociasteczkach.pl.


PRZEGLĄDARKI INTERNETOWE

Należy pamiętać, że w większości przypadków, przeglądarki internetowe według domyślnych ustawień zezwalają na przechowywanie plików cookies.
Aby szukać pomocy w tym zakresie należy odwiedzić strony internetowe danego dostawcy, np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome lub innych.


Data ostatniej aktualizacji: 24 maj 2018 r.